Združenie MÁRIINA DOBA

 

Mariánske kňazské hnutie je hnutie, ktoré nemá nejakú oficiálnu štruktúru, je skôr duchovnou náplňou v záhrade Cirkvi. Preto nemá ani žiadne organizačné jednotky.

Kňazi a veriaci laici, ktorým je myšlienka MKH blízka a organizujú večeradlá i ďalšie podujatia podnietené duchom MKH vytvorili k tomuto cieľu združenie, ktorému dal názov časopis nimi vydávaný, Združenie Máriina doba.

Toto združenie NIE JE orgánom MKH, ale je to združenie veriacich, schválené cirkevnou vrchnosťou i registrované štátom, ktorého cieľom je organizovaním náboženských podujatí a vydávaním náboženskej literatúry šíriť úctu k Panne Márii i prehlbovať jednotu so Sv.Otcom a s Cirkvou s ním spojenou, a tak napĺňať svoj záväzok, ktorý prijali svojím zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v duchu MKH.

Hlavnou zložkou vydavateľskej činnosti Združenia je kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie, ktorá je základným prostriedkom pre šírenie MKH, ďalej časopis Máriina doba, ako aj brožúrka Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, ktorá je návodom a pomôckou pre uskutočnenie večeradiel.

Aktivity členov MKH však nezačali až vznikom Združenia. S ich aktivitami sme sa už mohli stretnúť i prv, napr.pod názvom Kruh pomocníkov MKH. Schválením a registráciou Združenia sa ich činnosť stala plne aktívnou v oficiálnych štruktúrach cirkvi na Slovensku, ako je napr. práca v radách a komisiách pri KBS.

 

Ponuka materiálov Združenia  a ich cena, úhrada nákladov:

Tlač:

Kniha: "Kňazom, najmilším synom Panny Márie" (tzv. modrá kniha)
- 1 kus pre seba - dobrovoľný príspevok
- úhrada nákladov 7 €   (7. vydanie  r. 2017)

Brožúrka: Večeradlo
- v slovenskom jazyku 1,- €
- v maďarskom jazyku 0,66 €

Brožúrka: Pobožnosť Fatimskej soboty
                aj formou večeradla 1,- €

Časopis: Máriina doba (včítane poštovného) 1,- €
                                      Ročné predplatné 4,- €

Životopis otca Gobbiho 5,- €

Don Stefano Gobbi, svedectvá  3,- €

Sv. Ľ.M. Grignion: O pravej úcte k Panne Márii  3,- €

Kniha+CD: "Porozumieť časom, v ktorých žijeme" 3,- €

Brožúrka: 25. marec 0,20 €

OBJEDNÁVKY:

Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 BRATISLAVA

 tel.: 02 / 4333 9471

e-mail

Bankové spojenie: SLSP  11468936 / 0900

(Okrem časopisu, v cene ktorého je už započítané priemerné poštovné, je treba uhradiť aj poštovné. - Balné neúčtujeme.)

Od iného vydavateľa:
Kniha "Fabiola" - dopredaj 1,- €

Obraz A3: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie (neposielame poštou - dostať na CV) 0,50 €

Audionahrávky:

Spevy z večeradla I. a II.
Štúdiovo naspievané piesne z brožúrky Večeradlo - CD nahrávka za jednu 0,50 €

Videonahrávky:

"Záhrada Panny Márie" (2,5 hodiny)
Cesta otca Gobbiho po Slovensku v r. 1996 spracovaná s vysvetleniami - duchovný zážitok
- DVD v jazykoch slov. tal. maď. ang. nem. franc. port. 0,50 €

"Vaša záchrana je blízko" (41+37 min.)
Celoslovenské večeradlo a Eucharistický kongres v Jubilejnom roku 2000 v Bratislave
- DVD nahrávka 0,50 €

”V mene Márie, v mene Matky” (cca 1 hodina)
Otec Gobbi na Slovensku v r. 2005, zážitok jeho charizmy 0,50 €

”25.marec 1984,1988,2017”
v kartónovom obale 0,50 €
v bielej obálke 0,20 €

"Príbeh z Fatimy" (30 min. + 5.min)
Príbeh zjavení vo Fatime - detský kreslený film s prídavkom živej nahrávky z detského večeradla
- DVD nahrávka 0,50 €

Odznaky:
Okrúhle, modré, európske hviezdičky
- v strede Panna Mária
- v strede kríž a ryba             0,50 €

(Okrem časopisu, v cene ktorého je už započítané priemerné poštovné, je treba uhradiť aj poštovné. - Balné neúčtujeme.)