Zámerom časopisu je poznať Máriu, lebo ona je znamením tejto doby. Preto jeho cieľom je šíriť mariánsku špiritualitu, podporovať pôsobenie Mariánskeho kňazského hnutia, a tak viesť ľudí k zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Zvlášť chce pomôcť tým, ktorým doba ateizácie najviac ublížila - mladým ľuďom, ktorí hľadajú vyššie hodnoty, čisté ideály, prichádzajú na púte, ale mnohé si potrebujú ešte objasniť.
Chce pomôcť mladým apoštolom, ktorí našli vieru a chcú ju pomôcť nájsť aj druhým, a potrebujú vedieť odpovedať svojim rovesníkom na ich otázky.
Hľadať cestu k Bohu - najmä tú, ktorú nám pre túto dobu ukázalo nebo:
"Nakoniec moje Nepošvrnené Srdce zvíťazí".

Okolnosti vzniku časopisu:
Počas totalitnej doby sa celoslovenských večeradiel MKH mohlo zúčastniť len niekoľko kňazov. Napriek tomu, zaznievali tu myšlienky, ktoré mali výraznú hodnotu pre svoju dobu, i pre duchovný rast mnohých. Preto zápisky z týchto stretnutí vychádzali samizdatovo pod názvom "Myšlienky z večeradla". Istým spôsobom to bol predchodca časopisu.

Po nadobudnutí náboženskej slobody sa objavili nové možnosti a potreby. Členovia MKH cítili a aj odpovedali na požiadavku doby, preto začali vydávať časopis s názvom Máriina doba.

Prvé číslo časopisu vyšlo v júni 1991. Vychádza 4 razy do roka. Objednať si ho možno na adrese ústredia.

časopis je vo formáte PDF:

staršie čísla sú vo formáte .JPG: