Večeradlá

Rožňava, 27.9.1999
Rožňava, 27.9.1999: Celoslovenské večeradlo kňazov

Dá sa povedať, že MKH pôsobí vo všetkých oblastiach cirkevného života, v ktorých sú osobne angažovaní jeho členovia: od rehoľných domov k farnostiam, od teológie k pastorácii, od spirituality k misijnému apoštolátu. Čím viac žije kňaz v duchu Hnutia, s tým väčším nadšením sa angažuje a osvojuje si dobré iniciatívy Cirkvi.

Hnutie rozvíja vo vnútornom živote Cirkvi aj vlastnú, typickú aktivitu, ktorá spočíva v tom, že zhromažďuje kňazov a veriacich na stretnutiach modlitby a bratstva, ktoré nazýva "večeradlá".

1. Regionálne (národné), diecézne a rodinné večeradlá

Národné a diecézne večeradlá sa rozvíjajú vždy v spojení s miestnym biskupom, ktorý sa ich zúčastňuje osobne alebo aspoň zašle svoj súhlas a požehnanie.

Tieto večeradlá poskytujú vynikajúcu príležitosť získať konkrétne skúsenosti v spoločnej modlitbe a prežívanom bratstve. Pre všetkých sú veľkou pomocou na prekonanie pochybností a ťažkostí, aby šli s odvahou vpred po neľahkej ceste zasvätenia.

Z kňazov, ktorí na seba vzali úlohu zhromaždiť spolubratov, boli určení kňazi zodpovední (responsabile) za Hnutie na úrovni národnej, regionálnej i diecéznej. Od zodpovedných kňazov všetkých národov prichádzajú veľmi povzbudivé správy, v ktorých uisťujú, že večeradlá sa stále viac rozvíjajú.

Rodinné večeradlá sú zvlášť v našej dobe prozreteľnostné vzhľadom na hlboký rozpad rodinného života. V nich sa združujú jedna alebo viac rodín v jednom dome: modlia sa ruženec, rozjímajú o živote zasvätenia, získavajú skúsenosť bratského spoločenstva tým, že sa vzájomne delia o problémy a ťažkosti a spoločne vždy obnovujú úkon zasvätenia, odovzdania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Potvrdzuje sa, že rodinné večeradlá pomáhajú kresťanským rodinám žiť dnes skutočne ako spoločenstvo viery, modlitby a lásky.

 

2. Štruktúra večeradiel

mládežnícke večeradlo 2002

Štruktúra večeradiel je celkom jednoduchá. Podobne, ako boli zhromaždení učeníci s Máriou vo večeradle v Jeruzaleme, schádzame sa:

- modliť sa spolu s Máriou
- žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii
- prežívať bratstvo.

Modliť sa spolu s Máriou

Večeradlá by mali byť predovšetkým stretnutím modlitby. Ale táto modlitba musí byť konaná spolu s Máriou. Preto je modlitba svätého ruženca spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. Ružencom voláme Matku Božiu, aby sa modlila s nami a pritom aby ona sama odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života.
"Váš celý ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte na naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť osoby a situácie a dokonca mať vplyv na všetky udalosti vášho času. Pokračujte v jeho modlitbe, rozmnožte vaše večeradlá modlitby." (7. októbra 1979.)

Žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii

Vo večeradlách si máme navzájom pomáhať prežívať zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie. To je cesta, po ktorej máme ísť: zvykať si vidieť, cítiť, milovať, modliť sa a konať tak, ako Panna Mária.
Tomu musí slúžiť chvíľa pre rozjímanie, ktoré sa koná vo večeradle, pretože pre prednášky a aktuality, ktoré sú tiež nevyhnutne potrebné pre všetkých, sú iné miesta a iné chvíle. Tento časový úsek sa venuje všeobecne spoločnému rozjímaniu "modrej knihy". Nezodpovedá teda duchu večeradla stráviť ho počúvaním učených prednášok alebo spoločenských aktualít. V tom by bolo nebezpečenstvo, že sa vzdialime tej atmosfére prostoty a rodinnej dôvernosti, ktorá činí naše stretnutia tak plodnými.

Prežívať bratstvo

Napokon vo večeradle sú všetci volaní k tomu, aby zakúšali opravdivé bratstvo. Či to nie je jedna z najkrajších skúseností, ktorú možno prežiť v každom večeradle?
Čím viac je modlitby a čím viac priestoru sa ponechá činnosti Panny Márie, tým viac cítiť, ako rastie naša vzá
jomná láska.
"Prečo vás chcem mať zjednotených vo večeradle so mnou?... Pretože vám chcem pomôcť, aby ste sa milovali a žili v pravom bratstve, spojení s Matkou. Dnes je nutné, aby sa moji kňazi poznali, aby si pomáhali, aby sa naozaj mali radi a boli ako bratia okolo svojej Matky. Moji kňazi dnes trpia prílišnou osamotenosťou a prílišnou opustenosťou... Nechcem, aby boli sami: Nech si pomáhajú, nech sa milujú, nech sa cítia všetci skutočne ako bratia a nech nimi sú." (17. januára 1974.)

V nebezpečenstve samoty, ktorú dnes kňazi zvlášť pociťujú, a ktorá je pre nich nebezpečná, ponúka Matka Božia prostriedok: večeradlo, kde sa zjednocujeme s ňou, aby sme sa mohli vzájomne poznávať, milovať a pomáhať si ako bratia.