MKH
má svojho prvého mučeníka

Nazareno Lanciotti
(* 3.3.1940 Subiacco, Taliansko - 22.2.2001 Sao Paulo, Brazília)
misionár v Brazílii, kňaz úžasných aktivít,
responsabile MKH v Brazílii, prvý oficiálny mučeník MKH.

Narodil sa 3.marca 1940 v Subiaccu, východne od Ríma. Ako kaplán pôsobil niekoľko rokov v Ríme. Odtiaľ odišiel ako misionár do Brazílie, kde bol 29 rokov farárom v Jauru (Mato Grosso). Na začiatku to neboli len jazykové problémy, ale aj duchovná i hmotná bieda jeho nového pôsobiska. Nebola tu elektrina, telefón, pošta, ba ani cesty. Ale pod ochranou Panny Márie si udržal oduševnenie.

Pohľad na množstvo umierajúcich detí, vzbudzujúci hrôzu, ho viedol k tomu, že založil nemocnicu, ktorú zasvätil Matke Božej (Nossa Senhora do Pilar). Tiež mu záležalo na odstránení duchovnej biedy mládeže, preto založil malý seminár, v ktorom sa už zrodili mnohé kňazské povolania. Zriadil i útulok pre tých, ktorí nemajú kam ísť a jedným z jeho najväčších diel je dom odpočinku Nepoškvrneného Srdca Márie, do ktorého otec Nazareno mnoho investoval, aby mohol prijať a postarať sa o starých ľudí. On sám hovorieval, že je to miesto materiálnej, ale predovšetkým duchovnej starostlivosti pre ľudí, ktorí nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral, neraz nemajú ani čo jesť. Takí tu dostanú všetko, obživu telesnú i duchovnú, aby mali dôstojnú smrť a pripravili sa na stretnutie s Kristom.

Otec Nazareno postavil vo farnosti chrám Nepoškvrneného Srdca Márie, miestnosti pre katechézu rozptýlené v lesoch, a päťdesiatsedem kostolov vo vidieckych usadlostiach.

Brazília 11.2.1990
S Donom Gobbim u brazílskeho arcibiskupa. Zľava: Nazareno Lanciotti, don Stefano Gobbi, brazílsky arcibiskup kard. José Freire Falcao a Mons.Mello (responsabile MKH v Brazílii spolu s Nazarenom).

Jeho kňazská činnosť sa však nesústredila len na vonkajšiu organizáciu. Každú sobotu predpoludním mával stretnutia s deťmi a navečer s mladými. Horlivo vysluhoval sviatosti, viedol veriacich k úcte voči Eucharistii, vernosti k učeniu Cirkvi i k prežívaniu každodenného zasvätenia sa Panne Márii. Bol otcom všetkých, zvlášť sa staral o kňazské povolania. Formoval a k vysviacke doviedol 150 služobníkov Eucharistie.

Svoju činnosť zasvätil pod ochranu Panny Márie, voči ktorej prejavoval veľkú úctu a dôveru. Aj preto sa stal šíriteľom večeradiel modlitby od samého začiatku Mariánskeho kňazského hnutia v Brazílii. Don Stefano Gobbi ho vyvolil za národného responsabile MKH v Brazílii. Vo svojej rozsiahlej misii mal viac než tisíc rodinných večeradiel a mnoho večeradiel detí a mládeže. Práve večeradlá sú úžasnou duchovnou posilou tejto krajiny, vo viere tak ťažko skúšanej biedou a z nej vyrastajúcim bludom “teológie oslobodenia”, ako aj mocibažným slobodomurárstvom.Nazareno Lanciotti s donom Gobbim (držia sochu) pri jeho návšteve v Brazílii 5.2.1990

I posledné chvíle života otca Nazarena boli venované MKH. Práve pripravoval návštevu dona Gobbiho do Brazílie, keď ho 11.februára okolo 19.hodiny pri večeri v jeho misii prepadli dvaja maskovaní útočníci. Po vyhrážkach ostatným prítomným povedali otcovi Nazarenovi doslovne: “Ty nám všetko kazíš, si nám príliš nepríjemný, musíme ťa zabiť.” Otec Nazareno pokľakol, začal sa modliť a útočníci začali strieľať. Jedna guľka nenapraviteľne poškodila jeho stavce a miechu.

Po tejto udalosti ho previezli do nemocnice, kde sa podrobil náročnej operácii, ale už nebola šanca zachrániť mu život. Po piatich dňoch sa prebral z bezvedomia a mohol dokonca ešte i hovoriť, a tak posledné chvíle života mohol stráviť v spoločenstve s donom Gobbim, ktorý medzičasom prišiel na plánovanú návštevu. Krátko pred smrťou mu povedal, že útočníkom odpustil a svoj život obetoval za Svätého Otca, dona Gobbiho a Mariánske kňazské hnutie.

Zomrel 22.februára okolo 10.hodiny predpoludním. Akonáhle sa rozšírila správa o jeho smrti, biskup zo Sao Paolo žiadal, aby jeho telesné pozostatky boli vystavené v katedrále. Odtiaľ boli lietadlom prevezené do Cuiaba, kam prišli okolo polnoci. Tu ich očakával biskup s veľkým zástupom veriacich a kňazov, ktorí bdeli pri zosnulom až do rána. Potom bola rakva prevezená do Jauru, misie otca Nazarena, kde mu prišiel vzdať poslednú úctu nekonečný rad veriacich, ktorý prúdil k rakve celý deň i noc. Za ten čas bola v chráme vystavená Najsvätejšia Sviatosť a konalo sa nepretržité večeradlo modlitby.


Telo o.Nazarena, vystavené k rozlúčke pred pohrebom. Oblečenú má štólu, aké priniesol v r.1997 každému účastníkovi večeradla v San Maríne.

Pohreb sa konal v sobotu 24.februára. Okrem celého farského spoločenstva sa ho zúčastnilo viac než tisíc apoštolov MKH z celej Brazílie, ktorí prišli na pripravované trojdňové exercície a večeradlo. Don Gobbi sa predmodlieval sv.ruženec a povedal poslednú rozlúčku s milovaným donom Nazarenom. Pohrebnú sv.omšu slúžil miestny biskup Mons.José Vieira Lima, ktorý nazval otca Nazarena “mučeníkom našej doby” a určil, aby bol pochovaný pri spovednici, kde strávil veľkú časť svojej kňazskej služby, obrátený tvárou k oltáru, na ktorom denne vykladal Najsvätejšiu Eucharistiu k poklone veriacich.


Don Gobbi sa 24.2.2001 v Jauru naposledy lúči s otcom Nazarenom.

Toľko o živote a mučeníckom svedectve otca Nazarena Lanciottiho. Keď prišiel prvý raz do Jauru, nikto ho tu neočakával. Keď vošiel do kostola, uvidel obraz Panny Márie “Nossa Senhora do Pilar”. Matka Božia sa na neho pozerala s láskou, akoby hovorila: “Syn môj, nestrať oduševnenie!” On potom veľa ráz podobne povzbudzoval množstvo ľudí, ktorých mu tu zverila, opakujúc im, že strata odvahy je mocnou zbraňou diabla.

Požehnaná kňazská a misionárska činnosť otca Nazarena, zavŕšená mučeníctvom, bola úžasnou duchovnou i sociálnou obrodou jeho pôsobiska. V krajine, kde mnohí kňazi a biskupi, vidiac veľkú sociálnu biedu, upadli do bludu “teológie oslobodenia”, bola to práve jeho dôvera a zasvätenie sa Panne Márii, čo mu na jednej strane dodalo silu k úžasnému dielu, a na druhej strane ho zachovalo v pravej viere a verného Cirkvi.

Jeho pôsobenie sa však nesústredilo len na miestnu Cirkev. Bolo to jasne cítiť i pri stretnutiach s ním na celosvetových večeradlách v San Maríne. Už pri našom prvom stretnutí v r.1991, (keď sme tu ako zástupcovia MKH z postkomunistickej krajiny upútali pozornosť ostatných,) venoval nám tričká s obrazom Panny Márie a Sv.Otca. Podobne v r.1997 priniesol kažnému účastníkovi duchovných cvičení ako pamiatku kňazskú štólu so znakom MKH, obrázkom Panny Márie a nápisom MSM (Movimento Sacerdotale Mariano = Mariánske kňazské hnutie). I z týchto udalostí vidno jeho záujem a solidaritu so všetkými.

   
Tričká s obrázkom Sv.Otca a Panny Márie - pozornosť od o.Nazarena na celosvetovom večeradle MKH v San Maríne r.1991.

Nech príklad jeho mučeníctva, ako aj celého jeho obetavého života, je i pre nás povzbudením, aby sme zasvätením sa Panne Márie, naplno vstúpili do jej armády, ktorú si ona pripravuje pre víťazstvo svojho Nepoškvrneného Srdca, a aby “sme hlásali celé Evanjelium a boli ako jeho hlásatelia odvážnymi a statočnými - keby bolo potrebné až k preliatiu krvi”, ako hovoríme aj v zásvätnej modlitbe.

 

 

Modlitba

- Nebeský Otče, vo svojej otcovskej láske si zveril svojmu synovi a kňazovi otcovi Nazarenovi Lanciottimu poslanie ohlasovať v Cirkvi našich čias lásku Eucharistického Ježiša a Nepoškvrneného Srdca Márie.
- On sa zasvätil jej Nepoškvrnenému Srdcu a viedol mnohých ku skúsenosti tohto zasvätenia, pre ľahšie pripojenie sa ku Kristovi a k Tebe, milosrdný a dobrotivý Otče.
On bol mimoriadne vnímavý na núdzu chudobných, chorých a vzdialených, robiac zo seba všetko pre všetkých až po mučeníctvo.
- Prosíme Ťa, aby otec Nazareno mohol byť oslávený aj na tejto zemi, aby Boží ľud mohol napodobňovať jeho príklad a skúšať jeho pomoc.
- Na jeho orodovanie, dobrotivý Otče, udeľ nám milosť, keď ťa prosíme ......, k tvojej sláve a k chvále našej Matky a Kráľovnej.
- Amen.

Imprimatur: Mons. José Vieira de Lima, biskup v Cáceres, Brazília, 23.3.2006

ále našej Matky a Kráľovnej.
- Amen.

Imprimatur: Mons. José Vieira de Lima, biskup v Cáceres, Brazília, 23.3.2006