MARIÁNSKE HNUTIE

Motyčky, október 1990
Motyčky, október 1990: 1. celoslovenské večeradlo laikov

Je určené pre všetkých rehoľníkov nekňazov a pre veriacich, ktorí sa zaväzujú žiť život zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v pokojnom spoločenstve so svojimi kňazmi a svojimi biskupmi. Nie sú viazaní žiadnym právnym putom a môžu pritom slobodne pracovať v cirkevných združeniach, ku ktorým patria. Ako členovia Mariánskeho hnutia sa zaväzujú k životu celkom zasvätenému Panne Márii, aby im pomáhala byť vernými svojmu krstnému zasväteniu, byť svedkami spoločenstva a jednoty skrz neustálu snahu o obrátenie modlitbou a pokáním.

1. Žiť svoj krst

V zásvätnom úkone pre členov Mariánskeho hnutia na konci tejto knihy je uvedené: "Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.

Tieto slová zdôrazňujú, ako veriacemu, ktorý sa zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu, Panna Mária pomáha dnes žiť záväzky, ktoré vzal na seba prijatím svätého krstu. Je prirodzené, že kresťan žijúci v tejto dobe v celkom zosvetštenom svete naráža na veľa ťažkostí, ak chce skutočne žiť svoje krstné zasvätenie.

Krst spôsobuje úplnú premenu: udeľuje milosť a božský život, pripodobňuje Ježišovi Kristovi, ktorého sa stávame bratmi a sestrami, a ktorý chce znovu žiť v našom živote.

Všetkými oznamovacími prostriedkami je dnes kresťan ľahko ovplyvňovaný ba priam manipulovaný svetom, v ktorom žije, takže často bez toho, aby to pozoroval, preberá a zdieľa jeho hodnoty, ktoré odporujú tým, ktoré hlásal Kristus.

Koľko je dnes pokrstených, ktorí v každodennom živote zrádzajú svoje krstné zasvätenie!

Ako zvláštny záväzok Mariánskeho hnutia žiada Panna Mária, aby sa veriaci zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. Potom ich ako Matka jemne privádza k tomu, aby žili svoj krst v plnej vernosti Ježišovi a jeho Cirkvi.

 
Čierna (košická arcid.), 6.5.2000

Košický arcibiskup Mons.A.Tkáč koná pravidelne fatimské soboty vo farnostiach svojej diecézy.

2. Byť svedkami spojenia a jednoty

V úkone zasvätenia pre veriacich sa tiež hovorí: Sľubujeme ti, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi. Je to významný záväzok, ktorý uschopňuje každého veriaceho, patriaceho k Mariánskemu hnutiu, aby bol v Cirkvi vždy prvkom spojenia, zmierenia a jednoty. V tomto období svojej očisty prežíva Cirkev chvíle veľkého utrpenia.

Mariánske kňazské hnutie chce mať plnú účasť na všetkých utrpeniach Cirkvi, chce s ňou piť kalich mnohých horkostí. Preto nikdy nie je povolané k tomu, aby kritizovalo, súdilo, a tým menej, aby odsudzovalo. Preto nielen nezdieľa, ale priamo odmieta metódy, ktoré používajú dnes mnohí tým, že verejne i v tlači kritizujú svätú Matku Cirkev spôsobom surovým a zlým. Na rany otvorené a krvácajúce sa predsa nikdy nemá nalievať ocot. Jedinú pomoc, ktorú chce Hnutie dnes poskytnúť Cirkvi, je pomoc synovskej a milosrdnej lásky.

"Naučím Vás veľkej láske k Cirkvi. Dnes prežíva Cirkev chvíle veľkého utrpenia, pretože ju mnohé jej deti stále menej milujú. Mnohí ju chcú obnovovať a očisťovať len kritikou a prudkými útokmi na jej zriadenie. Bez lásky sa nič neobnoví ani neočistí!" (9. novembra 1975.)

Zvláštnym záväzkom Mariánskeho hnutia je viesť veriacich, aby dnes svedčili o láske k Cirkvi. O láske, ktorá sa prejavuje vo vernej až vášnivej pohotovosti rozdeliť sa s ňou o jej bolesť a niesť s ňou jej ťažký kríž. Predovšetkým o láske, ktorá za všetkých okolností vedie k tomu, aby sme boli prvkom súdržnosti a jednoty, čo jedine prispieva k uzdraveniu Cirkvi z toľkých hlbokých a bolestných rán.

3. Záväzok obrátenia

V úkone zasvätenia pre laikov sa tiež zdôrazňuje: "...Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom..."

Panna Mária žiada od veriacich, ktorí patria k Hnutiu, každodenný záväzok obrátenia cestou modlitby a pokánia. A preto ako starostlivá Matka nám pomáha utekať pred hriechom, žiť v milosti Božej. Vyzýva k častej spovedi, k intenzívnemu eucharistickému životu, k stálemu zachovávaniu Božieho zákona, so zvláštnym záväzkom čnosti čistoty, najmä u mladých a snúbencov, a manželov, spojených sviatostným manželstvom, vyzýva k zachovávaniu manželskej čistoty podľa Kristovho učenia, nedávno znovu zdôrazneného učiteľským úradom Cirkvi. Dnes obzvlášť treba čeliť necudnosti, ktorá je dnes všade rozšírená, ak sa má prispieť k tomu, aby bol svet čistejší a krajší.

"Veriaci nech sú príkladom prísneho spôsobu života - tým, že budú odmietať stále vyzývavejšiu módu, že budú všemožne bojovať proti šíreniu nemravnej tlače, proti nemravným predstaveniam, proti tejto neustálej záplave mora bahna, ktoré všetko zaplavuje.

Nech sú všetkým dobrým príkladom svojou čistotou, umiernenosťou a skromnosťou.

Nech sa vyhýbajú všetkým tým miestam, kde býva znesväcovaný posvätný charakter ich osoby. Nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, moje 'biele vojsko'." (1. novembra 1973.)

Teraz sú už desiatky miliónov laikov vo všetkých častiach sveta, ktorí sa stali členmi Mariánskeho hnutia a práve oni dávajú často kňazom dobrý príklad, konkrétnu pomoc a vzácne povzbudenie.