BYŤ DAROM NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA
PANNY MÁRIE PRE CIRKEV

 

Panna Mária nám v posolstvách, ktoré dala donovi Gobbimu, znovu vysvetlila fatimské posolstvo i to, ako ho máme žiť podľa jej priania.

Centrom všetkého je zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, na ktoré sa stále odvolávame, aby sme mohli robiť pokroky v duchovnom živote a boli plodní pre Cirkev.

 

Panna Mária hovorí, že ak kňaz žije svoje zasvätenie, bude premenený ohňom Ducha, ktorý prebýva v jej Srdci.

Teraz sa vynasnažím zdôrazniť niektoré účinky, čiže dary (vyplývajúce zo zasvätenia sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu).

 

1.   Dar byť obetovaný Bohu prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

2. februára 1991: „Všetkých vás volám vstúpiť do chrámu môjho Nepoškvrneného Srdca. Tu ste prinášaní ako obeta na slávu Otca, tu ste formovaní na podobu Syna, tu ste pretváraní mocným pôsobením Ducha Svätého.“

Hovorí, že sme obetovaní pre Otcovu slávu: Vaša kňazská obeta je nutná pre spásu všetkých národov. Vstúpili ste do záverečnej fázy veľkého súženia a už pre vás nastala hodina veľkej skúšky, ktorú som vám toľké roky predpovedala. Je to skúška tak veľká a bolestná, že si to vôbec nemôžete ani predstaviť, je však nutná pre Cirkev a pre celé ľudstvo, aby k vám mohla prísť nová éra, nový svet, zmierenie ľudstva so svojím Pánom.

 

V tomto kňazskom obetovaní sa na Otcovu slávu spočíva nasledovanie Syna, ktoré nesie Cirkev dopredu a chce pôsobiť – ako vždy nie bez Mamy – prostredníctvom maličkých, ktorých zhromažďuje, aby sformovala „malý verný zvyšok“ tých, ktorí sú chránení v jej Nepoškvrnenom Srdci a premenení Duchom Svätým.

V týchto dňoch pôsobí Ježiš veľmi mocne vo všetkých častiach sveta, aby uskutočnil plán svojej milosrdnej lásky. Tento plán je teraz skrytý v hlbinách jeho Božského Srdca. Bude dnes odhalený len malým, prostým, chudobným, tým, čo sú čistého srdca. S tymito maličkými, ktorých si zhromažďuje zo všetkých končín zeme, obnoví Ježiš už skoro svoje kráľovstvo slávy. Toto je cesta, ktorá vedie k novej ére.... volám vás všetkých vstúpiť do duchovného chrámu môjho Nepoškvrneného Srdca, aby som vás mohla priniesť ako obetu k sláve Pána a mohla vás formovať k prostote a malosti, k chudobe a čistote. Len tak sa môžete stať vy sami cestou, ktorá vedie k jeho kráľovstvu a ste mocným svetlom, ukazujúcim celému úbohému ľudstvu cestu, vedúcu k novým časom, ktoré vás očakávajú.“ (dátum neuvedený).

 

Plán Ježišovej milosrdnej lásky je odhalený jedine maličkým. Toto „byť maličkým“ je účinok premeny, ktorú koná Duch Svätý v tom, kto žije v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie.

„Pôsobením sily Ducha Svätého, ktorý všetko preniká a obnovuje, príde k vám Božie kráľovstvo po ceste malosti a pokory. Ak sú vaše srdcia úplne čisté, môžu sa otvoriť Duchu Svätému, ktorý prichádza, aby v sláve vydal svedectvo o triumfe môjho Syna Ježiša. Keď je váš duch poddajný, potom môžete toto moje pozvanie pochopiť a prijať. Môj pyšný protivník bude porazený mocou maličkých.“ (8. septembra 1981).

 

Duch Svätý v nás koná zázrak malosti. Áno, je to zázrak, tak ako ním je obrátenie, avšak predpokladá našu odhodlanú cestu. Niet malosti, ak niet cesty, a to odvážnej cesty: pokojnej odvahy odovzdať sa Bohu, ako nám to Mária hovorí, do jej materinského náručia. Vtedy sa môže zázrak malosti rozvinúť, urobiť opravdivou našu obetu prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca.

Koľkokrát nám Panna Mária povedala, že iba maličkým je odhalený jej plán. To nám dáva pochopiť, že keď žijeme v jej Nepoškvrnenom Srdci, dostávame ďalší dar.

 

2.   Dar nového pohľadu

Občas Panna Mária používa výraz: „Pozerajte mojimi očami“. Ona má nebeský pohľad, pravdivý pohľad. Pohľad nielen ľudský, ale pretože je Nepoškvrnená, má tiež pohľad Ducha Svätého. Keď hovorí, problémy nezveličuje ani ich nepodceňuje. Vidí realitu vecí a učí nás, pomáha nám vidieť ich nadprirodzeným pohľadom.

Predovšetkým nám vysvetľuje, že „veľké súženie“ nie je tvrdou konfrontáciou medzi osobami, ktoré majú odlišné názory, nie je ľudskou konfrontáciou, ale v prvom rade má pôvod vo veľkej satanovej vzbure proti Najsvätejšej Trojici a jej dielu. Satan chce zničiť človeka, Cirkev a vieru.

Prepáčte, ale je dobré zopakovať tento pojem, inak obmedzíme súčasnú krízu na jednu z mnohých smerovaní a návratov ľudskej histórie, jeden z mnohých „vzostupov a pádov“ kresťanskej religiozity. Hovorí to mnoho ľudí, tiež v Cirkvi, a to aj dôležitých! Avšak takto by sa všetko, čo Panna Mária teraz robí, počnúc hlavne od 19. storočia, stalo bájkou, hlúpou agitáciou, fanatickým zveličovaním. Avšak my vieme, že to tak nie je... no potrebujeme si pomáhať, aby sme veci videli správne.

To, čomu nás chce Panna Mária naučiť, je pohľad duchovnej skutočnosti na pozemské okolnosti. Napríklad keď nám Ježiš hovorí „milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“, neučí iba byť dobrými, nie je to ohlasovanie „ne-násilia“! On učí, že kto „miluje nepriateľa a modlí sa za toho, kto ho prenasleduje“, umožňuje zostúpiť milosti uzdravenia na duše tých, ktorí robia zlo. Nie je to „ne-násilie“, je to jednota s výkupným dielom Krista, je to náprava škôd, ktoré spôsobil nepriateľ v dušiach. Nerobí dobre len našej duši, a nielen sa odráža na Cirkev pre tajomstvo spoločenstva svätých, ale má aj tento aspekt odčiňovania voči Bohu i voči dušiam. Ľudsky sa vidia „nepriatelia“ a „obety“, dobré osoby a zlé osoby, avšak duchovne sa vidí zlý duch, ktorý uskutočňuje svoje diela prostredníctvom niektorých osôb, ale Pán ho chce zachrániť prostredníctvom „svojich“ ľudí, a ak žijú tak, ako to on učil, zlý bude porazený a pokorený.

Rovnako teda, keď nám Panna Mária hovorí, že Cirkev bude prechádzať utrpením tak ako Pán Ježiš, neoznamuje iba utrpenie Cirkvi v posledných časoch, ale aj plodnosť utrpenia v Kristovi, ktoré prinesie nový život v Duchu Svätom, aby sme sa pripravovali prijať ho modlitbou s ňou vo večeradle.

Panna Mária od nás očakáva, že sa naučíme pozerať jej očami, teda aj na smutné udalosti sveta v tomto čase, politické i cirkevné: čo koná Pán v tomto čase? Ona sa určite neuspokojí, ak by sme dávali udalostiam vo svete iba politické hodnotenia, alebo iba doktrinálne na cirkevné udalosti... Ona nás naučila, že všetko, čo sa v súčasnosti deje, je súčasťou boja opísaného v Zjavení 12 a naša jediná reakcia sa môže zrodiť jedine z toho, čo sa hovorí v modrej knihe: u kňazov MKH a v jeho členoch u rehoľníkov i laikov nemôže byť iný život ako ten, ktorá nás naučila Panna Mária v modrej knihe.

Urobí nám dobre, ak budeme znova čítať tieto posledné časy s týmto novým pohľadom.  

 

Panna Mária nás teda učí, aby sme trpeli s ňou v Cirkvi a pre Cirkev. V najtemnejšej chvíli utrpenia „zostáva Ján. A zostáva s Matkou. Kňazi môjho Hnutia, zostaňte aspoň vy v Cirkvi a zostaňte so mnou, so svojou Matkou! Hľaďte na moju bolesť a trpte so mnou! V tejto hodine Kalvárie pre Cirkev budete znamením mojej prítomnosti. Jedinou oporou, ktorú jej Otec dáva v tejto hodine jej utrpenia a mučeníctva.“ (16. apríla1976).

 

Nesmieme zabúdať na to, že don Stefano stále hovorieval, čo mu povedala Panna Mária 3. decembra 1979: „Idem a vyberám si za svoje obľúbené nástroje tých, ktorých si nikto nevšimne, a ktorí dokážu mlčať, trpieť a milovať. Tak môžem naplniť zázraky lásky môjho Nepoškvrneného Srdca“.

 

S týmto „novým“ pohľadom nebude naša obrana Cirkvi tvorená len slovami alebo dlhými textami na čítanie, aj keby to boli krásne apologetické spisy, ale predovšetkým modlitbou, večeradlami, obetovaným utrpením a milosrdenstvom, ktoré pomáha mlčať.

 

3.   Dar „mlčania“ v púšti týchto posledných čias

 

Je tiež potrebné naučiť sa mlčať... „jediná cesta pre mojich najmilších kňazov je cesta môjho Nepoškvrneného a Bolestného Srdca. Tu ich chcem mať všetkých ako deti: Preto sa musia učiť mlčať a nie samý rozruch, organizovanie a samá činnosť. Ako deti, ktoré sa modlia a ktoré milujú, deti, ktoré trpia so mnou, pre mňa a vo mne pre spásu všetkých mojich detí.“ (16. septembra 1974).

Iste, niekedy sa nedarí mlčať, pretože to bolí, „nemlčanie“ môže byť nárek z bolesti kvôli súčasnej situácii, to je pravda... mlčanie neznamená „nesvedčiť“ alebo „nedávať najavo“, avšak tu zachádzame do veľmi delikátnej oblasti, povedal by som „duchovne nebezpečnej“, pretože sa môže vybočiť k súdom, lamentovaniu, strate odvahy, niektorých vedie priamo k oddeleniu sa od Cirkvi, aby sa cítili „opravdivou Cirkvou“.

Pozor, na tejto „púšti sveta“ sa kvety nezrodia z vetra slov, z úderov súdov, ľadu nepriateľstiev, ale z dažďa sĺz lásky Panny Márie a toho, kto trpí s ňou, a z rosy milosti Ducha Svätého, ktorý zostupuje na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na Cirkev, pričom pôsobí osobitne na srdcia s ním zjednotené a jemu zasvätené: tak povedie Duch Svätý Cirkev k podobnosti Nepoškvrnenému Srdcu a z púšte sa stane záhrada, v ktorej sa môže Najsvätejšia Trojica odrážať so záľubou (porov. 6. augusta 1977).

Nadišli chvíle, keď púšť sveta bude obnovená milosrdnou láskou Otca, ktorý chce v Duchu Svätom všetkých pritiahnuť k Božskému Srdcu Syna, aby konečne mohlo vo svete zažiariť jeho kráľovstvo pravdy a milosti, lásky, spravodlivosti a pokoja.

Cirkev a svet budú tak môcť dosiahnuť takú slávu, akú dosiaľ nepoznali. A aby jeho milosrdenstvo mohlo viac zažiariť, Boh zveril prípravu tejto obnovy mojej materskej činnosti.

Chcem, aby sa ten čas skrátil, pretože mnohé duše deň čo deň hynú pre večnosť. Toľko duší prichádza do pekla…, lebo sa ľudia už nemodlia, pretože hriech sa šíri a nie je už odčinený, pretože ľudia idú ľahkomyseľne za bludom. Vaším prostredníctvom, apoštoli svetla môjho Nepoškvrneného Srdca, môžem skrátiť dobu veľkej očisty.“ (25. novembra 1978).

 

Prosiť o schopnosť mlčať znamená prosiť o schopnosť trpieť a obetovať, v modlitbe a odčiňovaní, v pokornej a milosrdnej láske, z toho sa zrodí aj dobré svedectvo, správne slovo a predovšetkým plodné pôsobenie Ducha Svätého v nás.

 

 

4.   Dar byť znamením a nástrojom viťazstva Nepoškvrneného Srdca

 

Skrátka, modliť sa, trpieť, obetovať, mlčať a odčiňovať je spôsob, ktorý nám ukazuje Panna Mária na prehĺbenie nášho zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu a nechať, aby Ona stvárňovala naše srdce a urobila z nášho života opravdivú duchovnú zbraň proti plánom nepriateľa.

V tomto spočíva výnimočné tajomstvo milosti a milosrdenstva: Panna Mária vždycky volala maličkých, jednoduché osoby, ktorým hneď otvorila srdce. Boli aj obdivuhodné príklady obrátenia dospelých, spomeňme si na Ratisbonna alebo na Bruna Cornacchiolu (Tri Fontány v Ríme), ktorí potom, ako si ich získala Panna Mária, žili pre ňu. Môžeme sa porovnať s týmito dvoma príkladmi ľudí, ktorí boli zmätení v pýche a vzbure voči Bohu a predsa sa milosrdne stali nástrojmi Panny Márie.

 

Takto sme boli aj my, hriešnici, zachránení materinským zásahom Nepoškvrnenej, ktorá nás chce chrániť vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a aby sme sa dokonca stali nástrojmi jej viťazstva! ... Myslím, že by urobilo našej duši a srdcu dobre, keby sme sa zamysleli, či by sme v tomto všeobecnom zmätku zostali verní bez tohto výnimočného zásahu Panny Márie do nášho života... teda ak sme zostali silní, ak sme neboli odvedení z cesty schizmatickými prúdmi, či už z jednej alebo druhej strany.... tak je naozaj Nepoškvrnené Srdce naším útočišťom, ktoré nedovolí, aby sme boli rozptýlení, ale zostali zjednotení s Cirkvou, a tak sa v jej Nepoškvrnenom Srdci stávame vhodnými nástrojmi, aby sme Bohu opäť priviedli tých, ktorí sú v nebezpečenstve, že sa stratia. Povedzte, či toto nie je milosrdenstvo.... ba voči kňazom, ktorí sú viac v kríze, má Panna Mária dojímavé slová, slová plné bolesti a starostlivosti, ale i milosrdenstva a prisľúbenia: „Všetci títo moji synovia kňazi sú chorí, lebo padli do vlády satana. A ako môže, môj najmilší syn, nebyť moje Nepoškvrnené Srdce ponorené do bezhraničného mora bolesti?

Čo máte robiť vy, kňazi môjho hnutia, vy, milovaní synovia môjho bolestného Srdca, pre spásu všetkých týchto mojich synov kňazov, ktorí sú takí chorí a tak potrebujú moju materinskú pomoc? Pomáhajte im bez toho, aby ste ich súdili. Milujte ich stále. Neodsudzujte ich: to nie je vaša úloha. Milujte ich vaším utrpením, vaším svedectvom, vaším dobrým príkladom. Buďte im príkladom, aby ste chránili aj navonok vašu dôstojnosť: nikdy sa nevzdávajte svojho cirkevného odevu a tak poslúchajte vôľu vikára môjho Syna, pápeža.

Modlite sa za nich: je potrebná veľká sila modlitby, aby ste získali od Ježišovho Srdca milosť, aby sa títo moji úbohí synovia obrátili a robili pokánie. Vás som si vyvolila pre víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. Avšak toto víťazstvo sa začne spásou mnohých mojich úbohých synov kňazov, ktorí sa stratili.“ (neuvedený dátum citácie)

 

Takto ich volá vo svojej bolesti: často hovorí, že sú to zradcovia, pretože objektívne to tak je, avšak stále ich pokladá za milovaných synov, chorých, ktorí potrebujú jej pomoc (chce, aby sme ňou boli my!), svojich úbohých stratených synov, pričom jej víťazstvo zažiari ich obrátením.

 

Hľa, my kňazi MKH ako nástroje víťazstva Máriinho Nepoškvrneného Srdca na potešenie Cirkvi.

 

 

 

 

5.   Dar ukázať v Cirkvi cestu uzdravenia (očistenia)

 

Keď sa Panna Mária zjavila trom pastierikom, dala zostúpiť na Cirkev veľmi mocnú milosť zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu a modlitby, pokánia a odčiňovania. Je to skutočná a opravdivá cesta uzdravenia pre Cirkev.

Ak v týchto posledných časoch vidíme toľké bolestné, krvácajúce rany v živote Cirkvi, vidíme aj cestu toho, čo práve robí Najsvätejšia Trojica pre Cirkev. Je to očisťovanie, uzdravovanie zo všetkých týchto rán. Keď vstúpim do nejakého kostola a Svätostánok musím hľadať, a možno ho ani nenájdem, vždy hovorím Pánovi: „jedného dňa sa vrátiš na viditeľné miesto, do stredu, budeš uctievaný tak, ako si to zaslúžiš a my ti to radi oslávime.“ Odsunúť Svätostánok z architektonického stredu v kostoloch a tým aj z centra pozornosti, alebo len neprejavovať mu úctu tradičnými znakmi (kvety, svetlá, ozdoby, atď.) prispelo a doteraz prispieva k oslabeniu duchovného života v Cirkvi.

Bolo tu postupujúce vyprázdňovanie posvätnosti sakrálnych priestorov a dôsledkom toho aj oslabenie chápania liturgickej činnosti Cirkvi.

Avšak aj toto je súčasťou očisťovania Cirkvi.

 

Panna Mária nám to povedala napríklad vtedy, keď nám odporúčala nodlitbu anjela, v eucharistickom posolstve z 8. augusta 1986: Dnes je Ježiš vo svätostánku obklopený toľkou prázdnotou, opustenosťou a toľkou nevďačnosťou. Vo Fatime som predpovedala túto dobu pomocou anjela, ktorý sa zjavil deťom a naučil ich modlitbu: ,Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.‘“.

 

Takže očisťovanie nie je len doktrinálnou záležitosťou, ale aj súčasťou návratu k Bohu a životu z neho, ako žije Nepoškvrnené Srdce.

„Od všetkých týchto mojich synov žiadam len to, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa mi úplne prenechali. Tak v nich budem sama konať. A moje víťazstvo už začalo ich prostredníctvom.

Zdá sa, že sa satanovi aj v mojej Cirkvi podarilo všetko dobyť. Cíti sa istým, pretože sa mu podarilo oklamať vás a zviesť:

– bludom, ktorý sa všade šíri a ktorý hlása dokonca toľko kňazov, mojich úbohých synov;

– neverou, ktorá sa skrýva pod pláštikom kultúry, prispôsobovania a snahy hlásať evanjelium spôsobom aktuálnejším a prijateľnejším; tak evanjelium, ktoré dnes niektorí hlásajú, už nie je evanjeliom môjho Syna Ježiša;

– hriechom, ktorého sa stále viac dopúšťajú a ho ospravedlňujú; často sú to práve kňazi a rehoľné osoby, ktorí sa svojím životom stali skutočnými stokami nečistoty.

Nad touto Cirkvou, ktorá sa zdanlivo už potápa, satan chce vládnuť ako istý víťaz. Ja ho zasiahnem do srdca a jeho víťazstvo postavím do služieb triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca. Temnotu, ktorú všade rozšíril, použijem, aby som vyvolila duše svojich najmenších synov a dám im svoje vlastné svetlo. Tak budú všetci touto temnotou nútení hľadať spásu a svetlo, ktoré vychádza z môjho Nepoškvrneného Srdca. A celý triumf môjho nepriateľa bude slúžiť len na to, aby tak pomohol mnohým dušiam uchýliť sa do tohto môjho materského Srdca.

Povolám svojich kňazov, aby vydali svedectvo o svojej vernosti až k hrdinstvu. Svojím príkladom pomôžu dušiam mnohých mojich zblúdilých detí vrátiť sa na cestu vernosti.

Svojich najmilších synov povediem k veľkej svätosti, aby ich prostredníctvom bolo ešte podané zmierenie za všetky hriechy sveta. A tak veľa stratených detí bude môcť byť ešte spasených.

Preto má dnes satan zo mňa taký strach! Ale ja som teraz pohla šíkom svojich maličkých synov. Nič ma nebude môcť zastaviť, dokiaľ nedosiahnem svoje úplné víťazstvo. Tak v tej chvíli, keď sa bude zdať všetko stratené, Božia prozreteľnosť uskutoční triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.“ (18. mája 1977).

 

6.   Dar byť „darom Nepoškvrneného Srdca“

 

Napokon, čo teda môže dať Mariánske kňazské hnutie Cirkvi týchto posledných čias?

 

       Byť zástupom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, verným zástupom, ktorý poslúcha Cirkev a poslúcha aj našu nebeskú Mamu, zasväteným službe a láske k Bohu. Preto je ochotný modliť sa, trpieť, obetovať, mlčať a odčiňovať pre dobro Cirkvi a jej jednoty.

       Byť liekom pre zlá, ktoré sa nachádzajú v Cirkvi, liekom, ktorý je odrazom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, liekom, ktorý je dokonca samo Nepoškvrnené Srdce: Panna Mária sa daruje Mariánskemu kňazskému hnutiu, by ho samo Hnutie darovalo Cirkvi prostredníctvom života zasvätenia.

       Byť – v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie – veľkou silou príhovoru na obmedzenie, odporovanie a ničenie pôsobenia nepriateľa, ktorý sa stáva zo dňa na deň viac pyšný a tyranský, avšak ktorý nemá nádej, že bude trvať dlhšie ako limit, ktorý je určený na očistenie Cirkvi a pre víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

       Byť teda dnes charizmou prítomnosti Panny Márie v Cirkvi.

 

1. januára 1991 nám Panna Mária hovorí:

Rozmnožujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás už toľko žiadala a nenechajte sa premôcť strachom ani znechutením.

Majte veľkú dôveru v mocnú účinnosť príhovoru a sprostredkovania vašej nebeskej Matky. Veľké súženie, ktoré vás čaká, je preto, aby vás pripravilo na zrodenie novej éry, ktorá prichádza na svet. Prežívajte tento nový rok v mojom Nepoškvrnenom Srdci – je to útočište, ktoré som pripravila pre tieto časy, plné súženia pre jednotlivcov i pre celé národy. Tak nebudete mať strach. Vaše súženie bude vzrastať s narastaním skúšky, ktorá už začala.

Som zvestovateľkou novej éry.

V hlbokej temnote vášho času, ak žijete so mnou, môžete už rozpoznať svitanie novej éry, ktorá vás čaká. Pozerajte na toto svetlo a žite v pokoji srdca a v nádeji.

Ak zostanete so mnou v mojom Nepoškvrnenom Srdci, moji najmilší a deti mne zasvätené, môžete už od týchto chvíľ začať novú éru svätosti a milosti, svetla a čistoty, lásky a pokoja. Tak v hodine veľkej skúšky poskytnete všetkým charizmu mojej materskej prítomnosti a budete slastným a vytúženým balzamom pre toľko otvorených a krvácajúcich rán.“.

 

Nedá mi, aby som nepripomenul aj tieto, neuveriteľne krásne slová: V rozhodnom boji chcem mať svojich synov kňazov pri sebe: Ja ich povediem, oni budú počúvať moje príkazy, budú plniť moje priania a ochotne splnia všetky moje požiadavky. Ak sa oni nechajú svojím zasvätením mnou vlastniť, Ja sama sa v nich zjavím a ich prostredníctvom zasiahnem svojho nepriateľa do srdca a svojou pätou mu rozdrvím hlavu. (1. novembra 1973).

 

Moc „pošliapať hadovi hlavu“ je darovaná maličkým.

Skutočne, dar, ktorý sme dostali, zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a byť apoštolmi týchto posledných čias, je väčší, ako by sme si mohli predstaviť!

 

Vyprosujme si spoločne milosť byť verní, dôverčiví, maličkí, zamilovaní, odovzdaní.

 

„... prostredníctvom vás môj veľký plán lásky bude môcť byť vyplnený skrze triumf môjho Nepoškvrneného Srdca, ktorý je triumfom milosrdnej lásky Božej nad svetom.

Od vašej odpovede záleží, či môžem s vami rátať vo veľkom boji proti satanovi a jeho mocnému vojsku – v boji, ktorý už začal. Povedala som vám, že pre každého z vás som pripravila jeho miesto, miesto jediné a nenahraditeľné. Nepýtajte sa, aké je vaše miesto, na čo vás použijem, kam vás povediem, lebo pre každého z vás moja materská láska určila úlohu, ktorú máte splniť. A každý z vás má v mlčaní a v pokore dokonale splniť túto úlohu.

Preto sa mi máte zveriť s krajnou dôverou, máte vo mňa veriť, máte sa nechať ochotne mnou viesť so synovskou odovzdanosťou, bez toho, že by ste sa nechali zastaviť pochybnosťou, neverou, ktorá vás obklopuje, vašimi vlastnými túžbami, často prehnanými, alebo vašou zvedavosťou, ktorá vás ženie, aby ste poznali to, čo teraz ešte poznať nemáte.

Som vaša Kráľovná a vaša nebeská Vodkyňa a zjednocujem vás vo svojom oddieli, zároveň vás obliekam do svojej vlastnej nepremožiteľnej a hroznej sily proti svojim nepriateľom.“ (29. júla 1979).

 

V poslušnosti našej Kráľovnej a Vodkyni je naša najväčšia radosť.

S Ňou a v Jej Nepoškvrnenom Srdci nech je pochválený Ježiš Kristus.

 

 

Luca Pescatori,

generálny responsabile, Fatima 2022

 

Preklad: Sr. Margita Baroková