VÍŤAZSTVO

A JEŽIŠOVO EUCHARISTICKÉ KRÁĽOVSTVO

 

Drahí priatelia, dúfam, že sa mi v tejto meditácii podaria dve veci. Najprv pouvažujeme o Kristovom slávnom eucharistickom kráľovstve, ktoré nám naša Pani prisľúbila. Potom si všimneme eucharistický život, ku ktorému nás volá, aby sme ho uskutočňovali.

Panna Mária prejavuje svoj smútok kvôli súčasnému stavu úcty k Eucharistii. Mohla by to byť aj skúsenosť mnohých z nás. Cirkev v Spojených štátoch je ešte živá, ale aj tu nachádzame krízu viery v Eucharistiu. Biskup Barron, v súčasnosti bývajúci v Minnesote, je známy ako biskup – evanjelizátor. Nedávno priniesla jeho web stránka túto správu:

„Nedávna štúdia New Research Center (Nové výskumné centrum) zistila, že takmer sedem katolíkov z desiatich (69 %) veria, že počas svätej omše sú chlieb a víno, ktoré sa používajú pri svätom prijímaní, symbolmi tela a krvi Ježiša Krista. Čo znamená, že približne iba jedna tretina katolíkov v Spojených štátoch verí v učenie transsubstanciácie, podľa ktorej sa chlieb a víno stávajú skutočným Ježišovým telom a krvou. Je to duchovná kríza, na ktorú biskupi zo Spojených štátov odpovedali tým, že uviedli do činnosti trojročné eucharistické prebudenie, aby pomohli katolíkom pochopiť pravdu a krásu o tejto sviatosti.“ Súčasťou ich snahy urobiť niečo v tomto smere je, že biskup Barron napísal knihu o troch aspektoch Eucharistie, totiž že je pokrmom, obetou a prítomnosťou. Je na dobrej ceste, aby sa dostala k miliónu ľudí.

Približne pred desiatimi rokmi som sa zúčastnil na procesii Božieho tela v mojom rodnom meste Cork v južnom Írsku. Po procesii prišli ku mne dve staré sestry a pozvali ma na kávu s nimi. Jedna z nich bola členkou Mariánskeho kňazského hnutia a bola veľmi nábožná. V centre mesta Corck je blízko seba päť kostolov, do ktorých možno ísť pešo: františkánsky, kapucínsky, augustiniánsky, dominikánsky a diecézny Kostol svätých Petra a Pavla. Tá zbožná pani navštevovala všetkých päť kostolov. Povedala mi toto: „Drahý otče, keď som pozbierala 39 premenených hostií v kostoloch tohto mesta, už som ich prestala počítať.“ Ľudia idú na pohreby alebo iné obrady, idú spolu s ostatnými osobami na sväté prijímanie, ale nevedia, čo to znamená a nechávajú jednoducho premenené hostie na sedadle! A to sa deje na ostrove svätých a vzdelancov!

V tomto kontexte oznámenie našej Mamy, že pre Cirkev prichádza veľké eucharistické obdobie, je úžasná správa a dodáva nám odvahu, aby sme sa stali eucharistickými ľuďmi, ako po tom Panna Mária túži.

Na výročných duchovných cvičeniach v roku 1996, 24. júna, nás don Stefano Gobbi upozornil na toto blížiace sa eucharistické kráľovstvo. Pripomenul nám, že my kňazi sme boli vyvolení pre víťazstvo a preto máme naplno prežívať svoje zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Máriino Srdce víťazí jedine v slávnom Kristovom víťazstve. Zdôraznil, že Panna Mária hovorí o slávnom Kristovom príchode, pričom sa nezdá, že by to bol jeho posledný príchod v deň súdu. Don Stefano nám pripomína, pričom cituje modrú knihu, že tento príchod bude súvisieť s príchodom eucharistického Kristovho kráľovstva. S týmto príchodom budeme môcť dokonale plniť Božiu vôľu, bude súvisieť s novými a druhými Turícami a bude to víťazstvo Božieho milosrdenstva, Ježišovej milosrdnej lásky. Pozrime sa na to, čo hovorí o tomto príchode modrá kniha.

 


 

JEŽIŠOVO EUCHARISTICKÉ KRÁĽOVSTVO
V KNIHE „KŇAZOM, NAJMILŠÍM SYNOM PANNY MÁRIE“

 

Už počas vianočnej noci roku 1975 oznamovala Panna Mária „nové narodenie“: „Triumf môjho Nepoškvrneného Srdca nastane s novým Ježišovým narodením v srdciach mojich úbohých zblúdilých detí.“ (24.12.1975).

Počas vianočnej noci roku 1978 povedala Panna Mária po prvý raz, že sa „pripravuje príchod slávneho kráľovstva Ježišovej lásky“. A o Ježišovom eucharistickom kráľovstve hovorila prvý raz na sviatok Božieho tela, 14. júna 1979: Jeho slávne kráľovstvo zažiari predovšetkým v jeho eucharistickom triumfe, pretože Eucharistia sa znovu stane srdcom a centrom všetkého života Cirkvi. Ježiš v Eucharistii sa stane vrcholom každej vašej modlitby, ktorá má byť modlitbou klaňania, vďaky, chvály a zmierenia.

Ježiš v Eucharistii sa znova stane centrom všetkých liturgických úkonov, ktoré sa rozvinú ako hymnus k Najsvätejšej Trojici, skrze Kristovu ustavičnú kňazskú činnosť, ktorá sa uskutočňuje v eucharistickom tajomstve.

Ježiš v Eucharistii sa znova stane centrom vašich cirkevných zhromaždení, pretože kostol je jeho chrámom, jeho domom, ktorý bol vybudovaný predovšetkým preto, aby mohla zažiariť uprostred vás jeho Božská prítomnosť.“ (14.6.1979).

 

Eucharistické kráľovstvo oznamujú aj ďalšie štyri vnútorné reči, v rokoch 1987, 1988, 1990 a 1993. Druhé a tretie sú veľmi krátke. Teraz preskúmame všetky. Pridám tiež zoznam všetkých hlavných vnútorných rečí o Eucharistii v modrej knihe.

„Matka adorácie a vynáhrady“ je vnútorná reč vyslovená v Rubbio 21. augusta 1987. Jasne ukazuje, že je to sám Ježiš, ktorý je prítomný aj teraz v Eucharistii a že jeho prítomnosť sa zosilnie. Keďže Ježiš Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii, zostáva stále s vami a táto jeho prítomnosť sa stane účinnejšou, zažiari nad svetom ako slnko a označí začiatok novej éry.

Príchod slávneho Kristovho kráľovstva bude súvisieť s najväčšou žiarou úcty k Eucharistii. Kristus založí svoje slávne kráľovstvo na všeobecnom triumfe svojho eucharistického kráľovstva, ktoré sa rozvinie v celej svojej moci a bude schopné zmeniť srdcia, duše, ľudí, rodiny, spoločnosť, celú štruktúru sveta. Až Ježiš obnoví svoje eucharistické kráľovstvo, privedie vás k tomu, že sa budete radovať z jeho stálej prítomnosti, ktorú budete prežívať novým a mimoriadnym spôsobom. Privedie vás k tomu, že zakúsite druhý, obnovený a ešte krajší pozemský raj.“ (21.8.1987).

Nasledujúce vnútorné reči sú krátke. 31. augusta 1988 vo Viedni povedala Panna Mária: „Príchod slávneho Kristovho Kráľovstva nastane zároveň s triumfom Ježišovho eucharistického Kráľovstva. Milujte Ježiša, nasledujte ho, kráčajte cestou pohŕdania svetom i sebou samými.“

 

Na Zelený štvrtok 12. apríla 1990 hovorí Panna Mária:Vskutku, príchod slávneho Kristovho kráľovstva nastane súbežne s veľkou nádherou jeho eucharistického kráľovstva medzi vami. Eucharistický Ježiš uvoľní všetku svoju silu lásky, ktorá premení duše, Cirkev a celé ľudstvo.“

 

Vo vnútornej reči vyjadrenej v Sidney 21. novembra 1993 zhrnula Panna Mária pre nás svoje posolstvo o slávnom Kristovom kráľovstve. Zakončila ho slovami o eucharistickom kráľovstve. Predstavím túto časť a zbytok zhrniem.

Slávne Kristovo kráľovstvo sa uskutoční súčasne s triumfom Ježišovho eucharistického kráľovstva. Lebo vo svete, očistenom a posvätenom, dokonale obnovenom láskou, prejaví sa Ježiš predovšetkým v službe svojej prítomnosti v Eucharistii.

Eucharistia uvoľní všetku božskú moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach i v životoch jednotlivcov, rodín i národov a vytvoria zo všetkých jediný učenlivý a pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš. Do tohoto nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská Matka, ktorá vás teraz zjednocuje zo všetkých častí sveta, aby vás pripravila na prijatie Pána, ktorý prichádza.“

 

Všetkých vás pozývam, aby ste meditovali o týchto posolstvách a snažili sa ich použiť pre seba samých. Panna Mária oznamuje, že nás čaká výnimočné eucharistické obdobie. Chcel by som zdôrazniť to, čo nasleduje:

·         Ide o reálnu sviatostnú prítomnosť vzkrieseného Ježiša, jeho tela, krvi, duše i božstva v Eucharistii.

·         Slávny eucharistický príchod nie je finálny príchod Ježišovho súdu, ale slávne zjavenie tejto jeho reálnej prítomnosti už teraz v Eucharistii.

·         Bude to zjavenie sily lásky jeho eucharistickej prítomnosti, lásky už prítomnej, avšak veľmi ignorovanej.

·         Prostredníctvom svojej eucharistickej lásky prinesie Ježiš veľkú premenu a výraznú obnovu jednotlivcov i spoločnosti.

 

Cirkev odsudzuje milenarizmus. Katechizmus katolíckej Cirkvi 676 tvrdí. „Tento podvod antikrista sa rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom „milenarizmus“, ale najmä v politickej podobe sekularizovaného, „vnútorne zvráteného“ mesianizmu.“

 

Don Stefano Gobbi sa vždy staral o to, aby sa všetko v modrej knihe chápalo podľa Svätého Písma, Tradície a učenia magistéria Cirkvi. Ježišovo slávne eucharistické kráľovstvo nie je jednoznačne vyjadrené vo Svätom Písme, avšak don Stefano nás uisťoval, že z hľadiska učenia Cirkvi nie je táto udalosť odsúdená. Ide o prejav Kristovej mocnej lásky, ktorá už je prítomná v Eucharistii. Sú nevyhnutné ďalšie štúdie a objasnenia o tomto tajomstve, avšak táto meditácia nie je na to miestom.

 

Ježiš hľadá našu lásku. Hovorí nám to Panna Mária:

„Keby ste vedeli, ako vás eucharistický Ježiš miluje, ako i nepatrné gesto vašej lásky ho napĺňa radosťou a útechou! Ježiš odpúšťa toľko svätokrádeží a zabúda na nekonečnú nevďačnosť pre jedinú kvapku čistej kňazskej lásky, ktorú kladiete do kalicha jeho eucharistického Srdca.“ (21.8.1987).

„Nechajte sa ovládnuť jeho láskou.“ (31.3.1994).


 

Naša odpoveď Ježišovi v Eucharistii má byť:

-        „Choďte pred Svätostánok. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii, preto chce vstúpiť do trvalého spoločenstva života s vami... Eucharistický Ježiš sa stane modelom a formou vašej svätosti.“ (21.8.1987).

-        „Eucharistické Srdce Ježišovo urobí pre každého z vás veľké veci.“ (13.7.1978).

-        „Urobte zo svätej omše stred všetkej svojej zbožnosti, vrchol svojho kňazského dňa, srdce svojho apoštolského snaženia.“ (12.4.1990).

-        „Choďte pred Svätostánok. Avšak vaša prítomnosť pred Svätostánkom nech nie je len prítomnosťou modlitby, ale i spoločenstvom života s Ježišom.“ (21.8.1987).

-        „Buďte horiacim plameňom poklony a odprosenia pre Ježiša prítomného v Eucharistii... Často konajte hodiny poklony pred Eucharistiou a privádzajte všetky duše k Ježišovmu Srdcu, ktoré je prameňom milosti a Božieho milosrdenstva.“ (13.9.1984).

-        „Klaňajte sa mu so mnou, zahŕňajte ho so mnou láskou, potešujte ho so mnou, ďakujte mu so mnou, nahradzujte urážky so mnou, chlad a veľkú ľahostajnosť, ktorou je obklopený. So mnou ho bráňte.“ (24.12.1977).

-        „Buďte horiacim plameňom poklony a odprosenia pre Ježiša prítomného v Eucharistii.“ (13.9.1984).

 

Naši ľudia

 

Panna Mária sa sťažuje, že je „bolestná matka Eucharistie“ kvôli prázdnote, ľahostajnosti a tiež svätokrádežiam, ktoré obklopujú Ježiša v Eucharistii. Okrem iného žiada o toto:

·     „Milovaní synovia, buďte vy dnes horúcou výzvou k návratu celej bojujúcej Cirkvi ku Kristovi, ktorý je prítomný v Eucharistii.“ (8.8.1986).

·     „Prinášajte všetci Ježišovi v Eucharistii – k adorácii, ku sv. prijímaniu – čo najväčšiu lásku.“ (14.6.1979).

·     „Pomáhajte všetkým približovať sa k eucharistickému Ježišovi s dôstojným správaním sa.“ (14.6.1979).

·     „Teraz vám zjavujem svoju materskú vôľu, aby Eucharistický Ježiš našiel vo vašich kostoloch svoje kráľovské sídlo, kde ho uctievajú a klaňajú sa mu veriaci ... Snažte sa, aby Najsvätejšia Sviatosť bola obklopená i kvetmi a svetlami ako znameniami vašej lásky a vašej nežnej zbožnosti.“ (31.3.1988).

·     „Vystavujte ju často úcte veriacich; rozmnožujte hodiny verejnej adorácie.“ (31.3.1988).

 

Drahí kňazi, buďme súčasťou rodiny veľkých eucharistických svätých. Medzi nimi je Tarzícius, svätý Cyril Jeruzalemský, svätá Juliana z Liegi, svätý Tomáš Akvinský, svätá Klára z Assisi (ktorej sestry ešte stále pokračujú v živote adorácie), svätá Margita Mária, svätý Alfonz z Liguori, svätá Terézia z Avily, svätý Peter Julián Eymard a svätá Terézia z Lisieux.

Mali sme tiež mnohých eucharistických mystikov. Aj Matka Tereza patrí k tejto vznešenej skupine. Pred mnohými rokmi som strávil s ňou krátke obdobie. Povedala mi, že jej Rád sa začal zväčšovať, keď uviedla do každého dňa hodinovú adoráciu pre každú sestru. Pýtala sa ma, čo robím a keď sa dozvedela, že som učil seminaristov, dala mi aj pre nich túto regulu:

1.   Každý deň hodinu pred Ježišom v Najsvätejšej Sviatosti.

2.   Týždenná svätá spoveď.

3.   Nejaké pokánie.

 

Naša Mama nás povzbudzuje, aby sme boli živou súčasťou tejto veľkej tradície lásky voči Ježišovi v Eucharistii.

Živo si spomíname na každoročné listy kňazom od nášho patróna, svätého pápeža Jána Pavla II. On sám nám dával žiarivý príklad kňaza a biskupa žijúceho z Eucharistie. Je zaujímavé si všimnúť, že francúzska sestra Marie Simon Pierre, ktorá bola zázračne uzdravená z Parkinsonovej choroby a bola prijatá pre blahorečenie pápeža, hovorí takto: „Po zázraku bol môj vnútorný život zmenený a prehĺbený. Dnes ma priťahuje Eucharistia, eucharistická adorácia a nikdy nevynechám modlitbu ruženca.“

 

Drahí, zakončím spomienkou na drahého dona Stefana. Mnohí z nás si pamätajú, ako viedol Svätú hodinu počas našich duchovných cvičení. Zakaždým opakoval, krátko pred požehnaním, slová Panny Márie počas vnútornej reči z 21.8.1987, Matka klaňania a zadosťučinenia: „Ježišu, ty si naša láska, ty si náš jediný skutočný priateľ. Ježišu, milujeme ťa, Ježišu, sme do teba zaľúbení.“. Amen.

 

Dodatok

Eucharistické vnútorné reči:

24.12. 1977; 13.7.1978; 28.7.1978; 14.6.1979; 11.2.1983; 13.9.1984; 4.4.1985; 8.8.1986; 21.8.1987; 31.3,1988; 31.8.1988; 11.9.1988; 23.3.1989; 12.4.1990; 23.6.1990; 26.2.1991; 4.5.1991; 21.11.1993; 22.2.1994; 12.10.1995.

 

Tento zoznam urobil zosnulý Paul Sloan, tiež pán Mayor zo Suvy, z ostrova Fidži, horlivý člen MKH. On a jeho drahá manželka Annie hostili dona Gobbiho, keď bol v Suve.

 

 

 

P. Donald McIlraith

Collevalenza 2023

 

Preklad: Sr. Margita Baroková