Občianska iniciatíva veriacich Slovenska z 25. marca 2022.

SME NA PULZE DEJÍN SPÁSY:

25. marec

     mílniky na ceste k triumfu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
25.marca 1984 - splnenie podmienky z Fatimy - zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Márie pápežom s biskupmi
25.marca 1988 - Bratislavský veľký piatok - skutok viery pre pád komunizmu - začiatok Máriinho víťazstva
25.marca 2022 - slávnostné zasvätenie Ruska pápežom Františkom
25.marca 2023 - pápež František vyzýva celú Cirkev, aby každý rok 25.marca všetci veriaci zasväcovali seba, svoje spoločenstvá, celý svet, Rusko i Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

     "Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný všetkým." ("modrá kniha" 7.10.1983)
     K zázraku však je potrebná viera - divotvorná viera, ktorej toľko ako horčičné zrnko prenáša vrchy.

     "Či nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18,8)

- o O o -

    

* A veru Ježiš už prišiel hľadať vieru. Ale nenašiel ju. - Istá fáza pandémie Covidu bola ako stvorená na to, aby svet uvidel, čo znamená mať vieru: Všetok život sa zastavil, celé ľudstvo bezmocne zdúpnelo. Čakalo na zázrak.
   Ale aj my, veriaci, sme sa správali len ako neveriaci svet, aj my sme skladali nádej len do ľudských prostriedkov. Vtedy sme v Máriinom svetle spoznali našu úlohu hľadať a vyprosovať si dar
viery, ako Ježiš povedal: "Proste a dostanete, hľadajte a nájdete."
   Vtedy dediči Bratislavského veľkého piatku, čo sa na pamätnom mieste už 30 rokov modlia Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, vyzvali všetkých na rok modlitieb za dar divotvornej viery. A už
vtedy mnohí mali svetlo, že asi to nebude len proti Covidu. A ukázalo sa, že to vôbec nebolo proti Covidu. Nie vieru sme potrebovali pre Covid, ale Covid sme potrebovali na to, aby sme
si uvedomili, že nemáme vieru, akú by mali mať tí, čo uverili. Tak nám Máriino svetlo prichádza postupne:

   "Môj plán sa môže uskutočniť len vaším prostredníctvom. Vám však neprislúcha poznať ho podrobne. Stačí, že ho poznám ja, pretože ja som vašou vodkyňou. Vy všetci musíte ochotne poslúchať moje príkazy a nechať sa mnou viesť." ("mk" 29.4.77)
   Tak poznávame jej plán až v jeho uskutočňovaní a jej svetlo dostávame vždy len pre najbližší krok.

   Hoci túto "Výzvu" dostali všetky médiá, nedali ju ďalej. Zostalo pri nej len Máriino "malé stádo".

   "Tak sa začína jasne črtať plán malého stáda, ktoré... je celé chránené v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca." ("mk" 29.6.1988)
   "Vediem vás, lebo vy vykonáte najdôležitejšiu prácu v okamihu rozhodujúceho boja." ("mk" 2.9.1980)

 

* Teda nepodliehajme sklamaniam, ak sa deje niečo iné, než sme čakali, ale v tom, čo sa deje, spoznávajme Máriin plán, aby sme vedeli do neho vstúpiť.

   Spoznali sme teda Máriin plán, že tento boj ešte nemá tú silu, aby sa už odohrával na javisku sveta, má byť zatiaľ pred ním ešte skrytý a naberať silu "na úrovni duchov".

   "Veľký boj medzi Bohom a jeho nepriateľom sa uskutočňuje predovšetkým na úrovni duchov... medzi nebeskými duchmi a pekelnými duchmi... " ("mk" 29.9.95)

   "Boj sa bude odohrávať predovšetkým medzi mnou a starým hadom, ktorému nakoniec rozdrvím hlavu. Preto od vás žiadam teraz len tie veci, ktoré sa podľa vášho ľudského hľadiska zdajú malé a bezvýznamné." ("mk" 30.10.75)

   Aj naša vyprosená divotvorná viera sa má teda uplatňovať nateraz na tej "úrovni duchov", skryte, kde prebieha boj našej Veliteľky, až kým nastane ten čas, že sa "zázrak triumfu" má ukázať všetkým. No k tomu by neprišlo, keby sme ju najprv neuplatnili na tej skrytej úrovni, teraz tam je potrebná...

   A takto čakáme na 25. marec 2023...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

* A je tu ten očakávaný 25. marec 2023... A či my, Máriino "malé stádo", sme si tú divotvornú vieru vyprosili? - Keby sme o tom pochybovali, neverili by sme Ježišovi, ktorý povedal: "Proste a dostanete."
   Teda áno, dostali sme tento dar. Sme tu zhromaždení a pripravení, vyzbrojení darom viery, aby sme vykonali skutok viery pre ďaľší krok k triumfu.

* Poučení v evanjeliovej škole (viď tlačovú správu k 25.marcu 2023) - podľa nej sledujeme terajšiu situáciu:
   Zdá sa, že teraz "neprišla naša hodina" na verejné svedectvo. Nie je tu teraz taká situácia, ako tomu bolo v istej fáze Covidu, že by bol viditeľný zázrak uznaný za zázrak z moci Božej.
   Ale uvedomili sem si, že sa určite nepomýlime, keď s vierou prosíme o príchod Božieho kráľovstva, ako nás to naučil náš Pán, Ježiš Kristus:
   Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. - Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému...

* Ale v niečom asi predsa prišla naša hodina - hodina Máriinho "malého stáda". Ona vo Fatime sľúbila, že keď jej Svätý Otec zasvätí Rusko, Rusko sa obráti a svetu nastane obdobie pokoja. A táto podmienka je splnená, pápež František slávnostne zasvätil Rusko práve v tento pamätný deň minulého roku. Tu môže byť potrebný práve tento skutok viery - modlitba s vierou, a už stíhačky na Ukrajinu nebudú potrebné.

   Tesne pred týmto večeradlom modlitby sme sa však dozvedeli o výzve pápeža Františka každoročne v tento deň 25. marca zasväcovať seba, svoje spoločenstvá svet i Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Márie. A už sme vedeli, že aj táto naša modlitba s vierou síce bude vyslyšaná, no tiež na úrovni duchov, teda nie hneď viditeľne. - Už sme vedeli, že pýtame málo oproti tomu, čo Boh chce dať.

- = -

   Tu si môžeme pripomenúť to nám už známe: "Pýtaš málo, chcem dať viac!"... Vtedy, keď sme sa takto predom dozvedeli, že nebude vyslyšaná modlitba o pomoc jedenástim bohoslovcom, sme potom naozaj dostali viac - pomoc pre všetkých bohoslovcov, kňazov a pre celé Slovensko - dostali sme Mariánske kňazské hnutie. A otec Gobbi potom u nás počul posolstvo:

   "Predovšetkým si užasol, pretože si sem prišiel prvý raz a našiel si moje Mariánske kňazské hnutie tak rozšírené, prijímané a nasledované.
   Toto je len moje dielo, ktoré ja sama rozširujem do každej časti sveta. Pretože toto je doba môjho triumfu, môjho víťazstva a vašej spásy."
(12. septembra 1991)

   Po takejto skúsenosti už nečakajme, že znova počujeme ono "pýtaš málo, chcem dať viac", už si to máme sami uvedomiť. A to aj v prípade prosby o ukončenie vojny na Ukrajine. Keď vidíme, že tá vojna priviedla pápeža Františka k tomu, aby volal celú Cirkev k zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie, vtedy táto vojna ešte plní svoju úlohu pre Máriin plán a teda neskončí, kým Cirkev nepríjme túto výzvu pápeža. V takom prípade my už máme vedieť, že máme dostať viac, než žiadame: nie len ukončenie vojny na Ukrajine, ale ukončenie vojny proti Bohu na celom svete. Teda že bola vyslyšaná aj naša modlitba s vierou o príchod Božieho kráľovstva, aj o obrátenie Ruska a mier, a to tak, ako sa to jedine môže stať: porážkou satana a víťazstvom Márie.

- = -

* Podľa čoho sme vedeli skôr, než sme sa modlili, že budeme vyslyšaní ináč, než by sme ľudsky čakali? - Podľa posolstva Matky Božej z toho pamätného dňa zasvätenia sveta, 25. marca 1984. V ten deň bola po 67 rokoch splnená podmienka z Fatimy proti komunizmu - mocenskému ateizmu, vnucovanému svetskou mocou, preto žiadala o zasvätenie pápežom a vedením Cirkvi. A v deň splnenia prvej podmienky vyslovuje Mária novú podmienku pre dosiahnutie konečného víťazstva - zasvätenie celou Cirkvou:

   "Požehnávam tento odvážny čin 'môjho' pápeža... Ale prosím aj všetkých biskupov, kňazov, rehoľné osoby a laikov o ich zasvätenie sa. Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca!" ("mk" 25. marca 1984)

   Teda proti praktickému ateizmu, roztrúsenému v dušiach, je teraz potrebné zasväcovanie sa všetkých v Cirkvi, seba samých, svoje spoločenstvá, i celý svet. Keď tak dlho trvalo dočkať sa zasvätenia pápežom, o čo dlhšie by bolo treba čakať, kým to príjme celá Cirkev, všetci jej členovia... Tu môžeme vidieť vyšlyšanie našej "modlitby s vierou" na úrovni duchov: keď k tomu vyzve pápež, máme najskôr nádej, že to bude prijaté. A to sa stalo. Pápež vyzval. A vyzval na "každý rok 25. marca," teda na proces, trvalé nasadenie pod jeho vedením - vedením hlavy Cirkvi. Nič lepšie sa nemohlo stať! - Teda takto vyzerá vyslyšanie "na úrovni duchov", to nie je len nejaká výhovorka, naopak: Je to jediné možné vyslyšanie našej modlitby aj o príchod Božieho kráľovstva aj o obrátenie Ruska a skončenie vojny, keď bude satan porazený a zjaví sa Božie víťazstvo na tejto zemi cez triumf Nepoškvrneného Srdca Márie.

- = -

* Posolstvo z toho 25. marca 1984 je mimoriadne silné, tu Mária najjasnejšie ozrejmuje charakter nášho zasvätenia sa jej. A potvrdením vieryhodnosti tohoto posolstva a teda aj tej novej výzvy, torú tlmočí aj pápež František, je aj ozajstná prorocká predpoveď, ktorá sa neuveriteľne splnila:

"Žiaľ, nie všetci biskupi prijali túto výzvu. Určité okolnosti im ešte nedovolili výslovne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami." ("mk"25.marca 1984)

   Hoci nik už žiadne krvavé udalosti v tomto regióne nečakal, stalo sa a Rusko sa ocitlo vo vojnovom krviprelievaní.

   Keď teda vojna na Ukrajine doviedla pápeža k tomu, že pozýva celú Cirkev k zasväteniu sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, nemôže skončiť, kým táto výzva pápeža nebude v Cirkvi všeobecne prijatá. A tu je teraz veľká úloha Máriinho "malého stáda": Byť pri pápežovi, podporovať ho v tejto jeho výzve a všemožne ju šíriť.

   "Vediem vás, lebo vy vykonáte najdôležitejšiu prácu v okamihu rozhodujúceho boja..." ("mk" 2.9.1980)

   "Buďte poslušní voči svojej Matke, ktorá k vám hovorí a ktorá vás učí svojím slovom poslúchať pápeža a Cirkev s ním spojenú...
   Vaša poslušnosť musí byť ako moja: Pokorná, uvedomelá a dokonalá. Týmto spôsobom podporujete moje pôsobenie, zatiaľ čo moje Hnutie začína akoby druhú fázu."
("mk" 25.7.1977)


 

Samotná "Výzva"
Referát na tlačovke
Tlačová správa k 25. aprílu 2022
Tlačová správa k 25. máju 2022
Tlačová správa k 25. júnu 2022
Tlačová správa k 25. júlu 2022
Tlačová správa k 25. augustu 2022
Tlačová správa k 25. septembru 2022
Tlačová správa k 25. októbru 2022
Tlačová správa k 25. novembru 2022
Tlačová správa k 25. decembru 2022
Tlačová správa k 25. januáru 2023
Tlačová správa k 25. februáru 2023
Tlačová správa k 25. marcu 2023
 

Viac v článku z časopisu MD 1/2022